Výplaty opäť porastú vďaka mzdovým príplatkom

V roku 2024 sa bude opäť zvyšovať minimálna mzda, tak ako každý rok. Z toho vyplýva, že rovnako porastú aj príplatky na ňu naviazané. Suma mzdových príplatkov sa opätovne určujú percentom z minimálnej hodinovej mzdy. V tomto roku však prišlo k zmene výšky minimálnej mzdy v zmysle iného postupu určovania, nie na základe zákonného automatu. 

Výška minimálnej mzdy v roku 2024

V roku 2023 sa zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov dohodli, aby sa výška minimálnej mzdy určila fixne. Dňa 21. augusta 2023 sa počas rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR stanovila minimálna mzda vo výške 750 €. To znamená, že nás od nového roku čaká nárast o 50 € v porovnaní zo súčasnými 700 €. V prepočte na 1 pracovnú hodinu bude minimálna mzda predstavovať 4,310 €.

Suma minimálnej mzdy za odpracovanú hodinu  sa prepočítava vzhľadom na dohodnutý pracovný úväzok a súčasne na jej výšku vplýva i stupeň náročnosti práce. 

Čo vyjadruje stupeň náročnosti práce?

Zamestnávateľ má povinnosť na základe dohodnutého druhu práce v pracovnej zmluve priradiť ku každému pracovnému miestu stupeň náročnosti, ktorý vychádza zo Zákonníka práce. Toto rozdelenie vyznačuje základné pracovné činnosti, ktoré sú od zamestnanca vyžadované. Aktuálne je definovaných 6 stupňov náročnosti práce:

1. stupeň náročnosti práce: Patria sem základné manipulačné a prípravné práce, ktoré sa riadia určitými postupmi alebo pokynmi nadriadeného. Väčšina zamestnaní, kde sa vypláca minimálna mzda sa radí do tejto kategórie. Príklad: upratovačka, operátor výroby.

2. stupeň náročnosti práce: Zaraďujeme sem rutinné odborné činnosti či práce s hmotnou zodpovednosťou. Sú to zväčša jednoduché remeselné činnosti a práce v oblasti zdravotníctva. Príklad: administratívny pracovník, predavačka.

3. stupeň náročnosti práce: Spadajú sem menej zložité úlohy a rôzne formy tvorivých remeselných prác. Tieto pozície sú späté so zodpovednosťou o zdravie iných osôb, ako aj práce s vyššou fyzickou námahou. Príklady: zdravotná sestra, účtovníčka. 

4. stupeň náročnosti práce: Tu zahrňujeme odborné agendy a pozície, ktoré vyžadujú zvýšenú psychickú náročnosť. Radíme sem i práce poskytujúce zdravotnú starostlivosť. Ďalej sú to manažérske a riadiace funkcie. Príklad: oblastný manažér, hlavný účtovník.

5. stupeň náročnosti práce: Patria sem koncepčné, kreatívne a metodické práce vyžadujúce vysokú mentálnu odolnosť. Tento stupeň zodpovedá mimoriadne náročným procesom, kde je potrebné dodržiavať zložité postupy. Príklad: manažér výroby, všeobecný lekár pre dospelých.

6. stupeň náročnosti práce: Sem zaraďujeme tvorivé úlohy s nekonvenčným riešením i prístupom. Tieto úlohy majú vysokú mieru zodpovednosti a môžu mať významný vplyv na spoločnosť. Príklad: výkonný riaditeľ, generálny riaditeľ.  

Je však dôležité poznamenať, že popis a príklady majú informatívny charakter. Každá pracovná pozícia má svoju špecifickú náplň práce, preto nie je možné presne určiť aký stupeň náročnosti prislúcha danej pozícii.

Výška mzdových príplatkov od 1.1. 2024

Navýšenie minimálnej mzdy malo dopad aj na ostatné mzdové nároky zamestnancov. Tieto nároky sa stanovujú ako sumy pre rok 2020 navýšené o 170 € – čo predstavuje sumu, o ktorú sa navýšila minimálna mzda oproti roku 2020. Výpočet mzdy za hodinu závisí od týždenného pracovného času. Pracovný čas za týždeň práce môže byť nasledovný: 40 hod., 38,75 hod., 37,5 hod. Ak má odmeňovaný zamestnanec určený kratší týždenný pracovný čas, vtedy sa jeho minimálne mzdové nároky úmerne zvyšujú a počítajú sa takto: 40 hod. za týždeň/počet hod. za kratší týždenný pracovný časx mzdové nároky pre príslušný stupeň náročnosti práce pri 40-hodinovom ustanovenom týždennom pracovnom čase (zaokrúhlime na tri desatinné miesta). Ďalej sú to príplatky zamestnancov v neštandardnom čase:

* (výška príplatku + % z minimálnej mzdy za hodinu)
**(neaktívnu)

Príklad

Zamestnanec pracuje na 3 zmeny a dostáva odmenu vo forme mesačnej mzdy. Tvorí ju  mesačná mzda 1200 € + osobné ohodnotenie 200 €. Stanovený týždenný pracovný čas je v rozsahu 37, 5 hodín rovnomerne plánovaný od pondelka do piatku. Trvanie pracovnej zmeny je 7,5 hodiny. V mesiaci, kedy odpracoval plný počet hodín, mal aj nočné služby v celkovom počte 16 hodín. Charakter práce je nerizikový.  Za prácu v noci je zamestnávateľ v zmysle zákona povinný zamestnancovi vyplatiť príplatok.

Pri výpočte hrubého príjmu zamestnanca dodržiavame nasledovný postup:

Základná mzda = 1200 €

Osobné ohodnotenie = 200 €

Mzdový príplatok za nočnú (neriziková práca) = (16 x 1,73 €) = 27,68 €


HRUBÝ PRÍJEM ZAMESTNANCA = 1427,68 €

Práve mzdové príplatky sú mnohokrát motivujúcim prvkom pre zamestnancov. Je to akousi náplasťou popri pracovnej náročnosti, ktorá ich často stojí čas s rodinou či priateľmi. Aj Mahax Slovakia pomáha firmám starať sa o personálnu agendumzdové účtovníctvo tak, aby zamestnanci i zamestnávatelia mali lepšie podmienky pre prácu. Hľadá riešenia, ktoré zlepšujú nielen finančnú stránku, ale rovnako aj kvalitu práce. Pre viac informácii nás neváhajte osloviť na www.mahax.sk