Interná smernica
o prijímaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti

vydaná spoločnosťou
MAHAX Slovakia s.r.o.
so sídlom Fábryho 394/46
951 01 Štitáre
IČO: 46 260 471

Článok I.
Úvodné ustanovenia

 

Interná smernica sa vydáva v zmysle Zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len ako „Zákon č. 54/2019„/, ktorý upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská činnosť“) a práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti. Tento zákon tiež upravuje zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ďalej len „úrad“).

 

Táto interná smernica je vypracovaná v súlade s ustanovením § 10 ods. 8 Zákona č. 54/2019 a primerane upravuje postupy pri podávaní oznámení, ich preverovaní a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení, zachovaní mlčanlivosti a totožnosti oznamovateľa, evidovanie oznámení podľa § 11 ods. 1 Zákona 54/2019, oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia, spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení spoločnosťou MAHAX Slovakia s.r.o., so sídlom Fábryho 394/46, 951 01 Štitáre, IČO: 46 260 471 zapísanou v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Nitra, v odd.: spoločnosť s ručením obmedzeným, vl.č.: 29417/N (ďalej len ako „Spoločnosť“ alebo „Zamestnávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare).


Táto smernica je právne záväzná pre všetkých zamestnancov Zamestnávateľa, ako aj jeho štatutárneho zástupcu.


Oznamovanie protispoločenskej činnosti sa nepovažuje za porušenie zmluvnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť ani za porušenie zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov, ak ide o povinnosť vyplývajúcu z výkonu zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a nejde o povinnosť mlčanlivosti v súvislosti s ochranou utajovaných skutočností, poštového tajomstva, bankového tajomstva, telekomunikačného tajomstva alebo daňového tajomstva, ochranou dôverných štatistických údajov, nejde o povinnosť mlčanlivosti v súvislosti s poskytovaním a sprístupňovaním údajov zo zdravotnej dokumentácie, o povinnosť mlčanlivosti príslušníkov spravodajských služieb alebo o povinnosť mlčanlivosti pri poskytovaní právnych služieb.


Nikto nesmie hroziť odvetným opatrením alebo postihovať odvetným opatrením oznamovateľa alebo:

a) blízku osobu oznamovateľa,

b) fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorú oznamovateľ ovláda, v ktorej má účasť, v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu právnickej osoby, alebo pre ktorú vykonáva pracovnú činnosť,

c) fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorá ovláda právnickú osobu, v ktorej má oznamovateľ účasť alebo v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu právnickej osoby,

d) osobu, ktorá oznamovateľovi poskytla pomoc v súvislosti s oznámením, a

e) zodpovednú osobu alebo osobu, ktorá sa podieľa na plnení úloh zodpovednej osoby.

Oznamovateľ a osoba podľa odseku 5 písm. a) až e) sa nemôže vzdať práva na ochranu pred postihom odvetným opatrením.


Článok II.

Vymedzenie základných pojmov

 

Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie takéhoto oznámenia, úradu alebo zamestnávateľovi; za oznamovateľa sa považuje aj fyzická osoba, ktorá v dobrej viere:

a) urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah sa skončil, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas trvania tohto pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu,

b) urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov,

c) urobila oznámenie anonymne a jej totožnosť bola odhalená,

d) zverejnila informácie o protispoločenskej činnosti, ktoré sa dozvedela počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol alebo počas trvania pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu alebo po skončení pracovnoprávneho alebo iného obdobného vzťahu z dôvodu, že

1. urobila oznámenie prostredníctvom vnútorného systému preverovania oznámení a nebola oboznámená s výsledkom preverenia podľa § 10 ods. 8, alebo neboli prijaté vhodné opatrenia podľa § 10 ods. 8 a následne urobila takéto oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,

2. urobila oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,

3. je dôvodná obava, že protispoločenská činnosť môže predstavovať bezprostredné alebo zjavné ohrozenie verejného záujmu, alebo

4. je dôvodná obava, že v prípade urobenia oznámenia orgánu príslušnému na prijatie oznámenia by jej hrozil postih alebo vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu hrozí, že orgány na prijatie oznámenia nezabezpečia nestranné a nezávislé preverenie skutočností uvedených v oznámení,


Oznámenie je uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.


Kvalifikovaným oznámením je oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa.


Závažnou protispoločenskou činnosťou je:

a) trestné činy podľa § 168, § 170, § 170b, § 177, § 212, § 213, § 217, § 221, § 226, § 233a, § 237 až 240, § 243, § 243a, § 247, § 247d, § 251a, § 252 až 254, § 261 až 263, § 266 až 268, § 271, § 278a, § 283, § 299a, § 302, § 305, § 326 až 327a, § 328 až 336b, § 336d, § 348, § 352a alebo § 374 Trestného zákona,

b) trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou dva roky,

c) správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo

d) správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur,


Pracovnoprávny vzťah je pracovný pomer, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, štátnozamestnanecký pomer alebo služobný pomer.


Iným obdobným vzťahom je najmä výkon práv súvisiacich s účasťou, správou alebo riadením v právnickej osobe, činnosť osoby vykonávajúcej funkciu člena orgánu právnickej osoby, činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby, výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, odborná prax, absolventská prax, aktivačná činnosť, dobrovoľnícka činnosť.


Zamestnávateľ je osoba, ktorá zamestnáva najmenej jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu.


Dotknutou osobou je fyzická alebo právnická osoba, proti ktorej oznámenie smeruje.


Orgán verejnej moci je:

a) štátny orgán, obec, vyšší územný celok,

b) právnická osoba zriadená zákonom a právnická osoba zriadená štátom, obcou alebo vyšším územným celkom podľa osobitného predpisu,

c) právnická osoba s majetkovou účasťou osoby uvedenej v prvom bode alebo v druhom bode,

d) právnická osoba, ktorej zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach v oblasti verejnej správy.


Orgán príslušný na prijatie oznámenia je úrad, prokuratúra alebo správny orgán príslušný na konanie o správnom delikte, ktorý je závažnou protispoločenskou činnosťou podľa § 2 písm. d) bodu 3 a 4 zákona č. 54/2019 alebo príslušná inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra Európskej Únie. 11. 


Konaním v dobrej viere je konanie fyzickej osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe, a vedomosti, ktoré v čase oznámenia má, sa odôvodnene domnieva, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé; v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, dovtedy, kým sa nepreukáže opak.


Odvetné opatrenie je konanie alebo opomenutie konania v súvislosti s pracovnoprávnym alebo iným obdobným vzťahom oznamovateľa vyvolané oznámením alebo zverejnením informácií o protispoločenskej činnosti a ktoré oznamovateľovi alebo osobe podľa § 1 ods. 4 písm. a) až e) spôsobilo alebo môže spôsobiť neopodstatnenú ujmu; odvetným opatrením podľa predchádzajúcej vety je najmä:

a) výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru,

b) skončenie v skúšobnej dobe alebo nepredĺženie pracovného pomeru na dobu neurčitú,

c) odvolanie, preradenie na nižšiu pozíciu alebo odmietnutie povýšenia,

d) zmena pracovných povinností, miesta výkonu práce alebo zmena pracovného času,

e) zníženie mzdy, nepriznanie odmeny alebo osobného príplatku,

f) neposkytnutie odbornej prípravy,

g) disciplinárne opatrenie,

h) nátlak, zastrašovanie alebo obťažovanie,

i) poškodzovanie dobrej povesti,

j) odstúpenie od zmluvy o dodávke tovarov a služieb,

k) zrušenie licencie alebo povolenia.

 

Článok III.

Určenie zodpovednej osoby


Zamestnávateľ určuje v súlade s ustanovením § 10 ods. 1 a nasl. Zákona č. 54/2019 organizačnú zložku alebo osobu (ďalej len „Zodpovedná osoba) ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa odsekov 4 až 7 a § 11 ods. 1 zákona č. 54/2019; na základe zmluvy so zamestnávateľom môže byť zodpovednou osobou aj osoba, ktorá nie je zamestnancom.


Zodpovednou osobu je Mgr. Klaudia Mišurová Rojková (ďalej aj ako „Zodpovedná osoba“).

 

Článok IV.

Podávanie a prijímanie oznámení


Oznámenie možno podať písomne, ústne formou spísania úradného záznamu, alebo elektronickou poštou.


Písomné oznámenie sa podáva/doručuje priamo Zodpovednej osobe v prevádzke Zamestnávateľa alebo zásielkou označenou ako ,,Oznámenie podľa Zákona č. 54/2019“ na adresu sídla spoločnosti.


Ústne podanie podnetu formou spísania úradného záznamu možno uskutočniť v pracovné dni v čase od: 10:00 hod. do: 14:00 hod., a to v kancelárii Zodpovednej osoby na adrese: Sládkovičova 7, 949 01 Nitra.


Podanie oznámenia elektronickou formou je možné uskutočniť nepretržite, na adresu Zodpovednej osoby: personalne@mahax.sk.


Pri podávaní oznámenia musí zamestnanec dbať na to, aby bolo oznámenie doručené priamo Zodpovednej osobe.


Oznámenia prijaté prostredníctvom elektronickej pošty, alebo zásielkou, ktoré prijala osoba odlišná od Zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie Zodpovednej osobe. Táto osoba je povinná zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela pri prijatí oznámenia.


V súlade s ustanovením § 10 ods. 4 Zákona č. 54/2019 označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania oznámení a informácie o vnútornom systéme preverovania oznámení v stručnej, zrozumiteľnej podobe sú zverejnené na webovom sídle Spoločnosti www.mahax.sk.

 

Článok V.

Preverovanie oznámení a oprávnenia Zodpovednej osoby


Na preverovanie oznámení je príslušná Zodpovedná osoba Spoločnosti uvedená v Čl. III ods. 2 tejto internej smernice. Zamestnávateľ prostredníctvom zodpovednej osoby je povinný prijať každé oznámenie.


Zodpovedná osoba je viazaná len pokynmi štatutárneho orgánu zamestnávateľa alebo štatutárneho orgánu materskej spoločnosti, ak nie je zodpovednou osobou priamo štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu.


Pokiaľ z obsahu oznámenia vyplýva, že nejde o oznámenie podľa tejto internej smernice, ale na vybavenie podania je príslušný iný orgán, Zodpovedná osoba podanie bezodkladne postúpi tomuto orgánu. O tejto skutočnosti bezodkladne informuje podávateľa oznámenia.


Zamestnávateľ prostredníctvom zodpovednej osoby je povinný prijať a preveriť každé oznámenie do 90 dní od jeho prijatia; túto lehotu môže predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že predĺženie oznámi oznamovateľovi s uvedením dôvodov predĺženia. Za preverenie oznámenia sa považuje aj postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov.


Porušenie povinnosti podľa Článku V. ods. 5 tejto internej smernice sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny.


V prípade potreby doplnenia alebo upresnenia údajov uvedených v oznámení Zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu vyzve podávateľa oznámenia na jeho doplnenie alebo upresnenie s určením lehoty na uskutočnenie tohto úkonu. Lehota na doplnenie podania nesmie byť kratšia ako sedem (7) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy.


V prípade, že oznámenie napriek postupu Zodpovednej osoby v súlade s Čl. V ods. 7 tejto internej smernice nebude doplnené a Zodpovedná osoba pre tento nedostatok oznámenia nemôže preveriť, vyznačí tento dôvod v evidencii oznámení.


Pokiaľ oznámenie smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovi zamestnávateľa (ďalej len ako „dotknutý zamestnanec“ a „štatutárny zástupca“ v príslušnom gramatickom tvare), Zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu oboznámi dotknutého zamestnanca alebo štatutárneho zástupcu s obsahom oznámenia a umožní mu vyjadriť sa k nemu, ako aj predložiť doklady, písomnosti či iné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie veci. Pri oboznamovaní s obsahom oznámenia je Zodpovedná osoba povinná dbať na zachovanie mlčanlivosti o totožnosti podávateľa oznámenia, a na ochranu osobných údajov podávateľa oznámenia príp. iných osôb podľa zákona č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov.


V prípade, že z informácií, ktoré sú súčasťou alebo prílohou oznámenia, možno vyvodiť totožnosť podávateľa oznámenia, Zodpovedná osoba s takýmito informáciami dotknutého zamestnanca ani štatutárneho zástupcu neoboznámi, ale vyzve ho len na uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie oznámenia.


Zodpovedná osoba ako aj Zamestnávateľ, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti podávateľa oznámenia.


Zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne vyzvať podávateľa oznámenia, ako aj Zamestnávateľa, Dotknutého zamestnanca či štatutárneho zástupcu na spoluprácu pri preverovaní oznámenia spolu s určením primeranej lehoty na poskytnutie súčinnosti. O poskytnutí potrebnej súčinnosti spíše Zodpovedná osoba záznam, ktorý dotknutá osoba podpíše. Neposkytnutie požadovanej súčinnosti sa považuje za hrubé porušenie pracovnej disciplíny.


Zodpovedná osoba je vylúčená z preverovania oznámenia, ak podnet smeruje priamo voči jej osobe alebo v prípade ak vzhľadom na skutočnosti, ktoré sú uvedené v oznámení alebo okolnosti prípadu, možno mať pochybnosti o nezaujatosti zodpovednej osoby s prihliadnutím na jej pomer k preverovanej veci, k podávateľovi oznámenia alebo k iným osobám, ktorých sa oznámenie či už priamo alebo nepriamo týka.


V prípade vylúčenia zodpovednej osoby zamestnávateľ pre tento prípad určí a písomne poverí preverím oznámenia inú vhodnú zodpovednú osobu.


Ak sa pri preverovaní oznámenia preukáže, že prišlo k spáchaniu trestného činu, je Zodpovedná osoba povinná bezodkladne túto skutočnosť oznámiť orgánom činným v trestnom konaní.


Zamestnávateľ je povinný umožniť zodpovednej osobe nezávislé plnenie jej úloh, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zodpovednej osobe pri plnení jej úloh potrebnú súčinnosť, poskytnúť jej dostatočné prostriedky potrebné na plnenie jej úloh, prístup k osobným údajom a dokumentom a nesmie zodpovednú osobu postihovať za výkon jej úloh. Zamestnávateľ je tiež povinný priebežne zabezpečovať udržiavanie odborných predpokladov zodpovednej osoby.


Článok VI.

Spôsob oboznámenia oznamovateľa s výsledkom preverenia oznámenia


O výsledku preverenia oznámenia spíše Zodpovedná osoba písomný záznam, v ktorom zhrnie skutočnosti, ktoré uvádza oznamovateľ, a zároveň sa vyjadrí ku každej skutočnosti, a to z hľadiska preverenia pravdivosti tvrdených skutočností a z hľadiska posúdenia ich právnej relevancie vo vzťahu k možnému naplneniu prvku protiprávnosti.


Pred vyhotovením písomného záznamu o výsledku preverenia oznámenia Zodpovedná osoba umožní oznamovateľovi vyjadriť sa k zisteným záverom. Pokiaľ oznamovateľ uvedie ďalšie, príp. nové skutočnosti alebo so zistenými závermi nesúhlasí, Zodpovedná osoba sa musí s týmito skutočnosťami a nesúhlasnými námietkami vysporiadať v písomnom zázname o výsledku preverenia oznámenia a uviesť, či považuje tieto skutočnosti a námietky za opodstatnené.


Výsledok preverenia oznámenia vo forme písomného záznamu o výsledku preverenia oznámenia je Zodpovedná osoba povinná zaslať oznamovateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa ukončenia preverenia oznámenia na adresu, ktorá uviedol v oznámení. Ak bolo preverenie oznámenia skončené postúpením veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov, zodpovedná osoba si vyžiada výsledok vybavenia v rozsahu, ako to umožňuje osobitný predpis a do 10 dní od doručenia tohto výsledku s ním oboznámi aj oznamovateľa.


Ak sa oznamovateľ domnieva, že v súvislosti s oznámením bol voči nemu urobený pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže požiadať úrad do 15 dní odo dňa, keď sa dozvedel o pracovnoprávnom úkone, o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu. Úrad postupuje následne podľa ustanovenia § 12 zákona č. 54/2019 Z.z. Uvedené sa vzťahuje aj na osoby, podľa § 1 ods. 4 zákona č. 54/2019 Z.z..


Oznamovateľ môže zároveň s oznámením alebo počas trestného konania, podať žiadosť o poskytnutie ochrany prokurátorovi písomne alebo ústne do zápisnice. Pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom, môže podať oznamovateľ zároveň s oznámením alebo počas konania o správnom delikte; žiadosť o poskytnutie ochrany sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice orgánu, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte (ďalej len „správny orgán“).


Zamestnávateľ môže urobiť právny úkon alebo vydať rozhodnutie v pracovnoprávnom vzťahu (ďalej len „pracovnoprávny úkon“) voči chránenému oznamovateľovi, na ktorý nedal súhlas, len so súhlasom úradu. Súhlas úradu sa nevyžaduje, ak sa pracovnoprávnym úkonom priznáva nárok alebo ak ide o pracovnoprávny úkon súvisiaci so skončením pracovnoprávneho vzťahu, ktorý je dôsledkom právnej skutočnosti, ktorá nezávisí od posúdenia zamestnávateľa.


Oznamovateľ, ktorý urobil kvalifikované oznámenie, a ten, voči komu bola pozastavená účinnosť pracovnoprávneho úkonu, majú právo na poskytnutie právnej pomoci podľa zákona č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z.. V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže úrad za oznamovateľa uhradiť náklady na advokáta alebo iného zástupcu, ak ho potreboval v súvislosti s oznámením.

 

Článok VII.

Spracúvanie osobných údajov a ochrana osobných údajov oznamovateľa


Pri spracúvaní osobných údajov získaných pri preverovaní oznámenia sa postupuje podľa osobitného predpisu (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES zo dňa 27. apríla 2016 a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov).


Zodpovedná osoba na účely evidencie a preverovania oznámenia spracúva osobné údaje v rozsahu:

a) meno, priezvisko, pobyt oznamovateľa,

b) meno, priezvisko osoby, voči ktorej je oznámenie podané a názov jej pracovného miesta,

c) meno, priezvisko osoby, ktorá podáva zodpovednej osobe k oznámeniu vysvetlenie a názov jej pracovného miesta.


Osobné údaje uvedené sa uchovávajú tri roky odo dňa prijatia oznámenia.


Oznamovateľ poskytuje osobné údaje pravdivé a aktuálne, aby sa nezmarilo preverovanie.


Oznamovateľ má právo:

a) žiadať o prístup k svojim osobným údajom,

b) žiadať o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov,

c) namietať spracúvanie svojich osobných údajov,

d) na prenosnosť osobných údajov,

e) podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,

f) požiadať zamestnávateľa o výkon svojich práv týkajúcich ochrany osobných údajov.


Článok VIII.

Evidencia podnetov


Zodpovedná osoba eviduje oznámenia v evidencii oznámení oddelene od evidencie ostatných písomností. Evidenciu oznámení Zodpovedná osoba vedie podľa §11 Zákona č. 54/2019.


Zamestnávateľ, prostredníctvom Zodpovednej osoby je povinný počas troch rokov odo dňa doručenia oznámenia viesť evidenciu oznámení v rozsahu:

a) dátum doručenia oznámenia,

b) meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa, ak nejde o anonymného oznamovateľa,

c) predmet oznámenia,

d) výsledok preverenia oznámenia,

e) dátum skončenia preverenia oznámenia.


Každé novoprijaté oznámenie je Zodpovedná osoba povinná bezodkladne zaevidovať v evidencii oznámení pod číslom oznámenia, ktoré pozostáva z poradového čísla jeho doručenia a roku doručenia.


Zamestnávateľ je povinný údaje uvedené v odseku 1 uchovávať v evidencii oznámení tri roky odo dňa doručenia oznámenia.

 

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

 

Táto interná smernica je dostupná všetkým adresátom, najmä zamestnancom Spoločnosti na webovom sídle spoločnosti: www.mahax.sk.

Touto smernicou sa zrušujú všetky doteraz vydané interné smernice o prijímaní a preverovaní podnetov o protispoločenskej činnosti a ich dodatky, vydané spoločnosťou MAHAX Slovakia s.r.o..

Zamestnávateľ zabezpečí informovanie všetkých zamestnancov o tejto internej smernici a o zákone č. 54/2019.

 

Táto interná smernica nadobúda účinnosť dňom podpísania štatutárnym orgánom spoločnosti.

 

Túto internú smernicu prijal a schválil v Nitre, dňa 1.7.2023.

Alexander Hörik, konateľ