Nepeňažný príspevok do 500 eur bez platenia daní pre zamestnanca

Stále viac zamestnávateľov hľadá spôsoby, ako zlepšiť pracovné podmienky a zvýšiť spokojnosť svojich zamestnancov. S legislatívou platnou od 1.1. 2022 sa zamestnávateľom otvorili dvere pre poskytovanie rôznych benefitov, ktoré nielen motivujú tímy, ale aj oslobodzujú zamestnancov od daňových bremien. Práve nepeňažné príspevky do 500 eur ponúkajú zaujímavé možnosti pre zamestnancov i zamestnávateľov. Je však dôležité dodržiavať pravidlá vyplývajúce zo Zákona o dani z príjmov.

Čo je nepeňažný príspevok?

Vyjadruje formu benefitu, ktorú môže zamestnanec získať od svojho zamestnávateľa bez potreby zdaňovať tento príjem alebo platiť odvody. Medzi nepeňažné plnenia patria: teambuildingy, firemné večierky, poskytnutie parkovacieho miesta, darčekové poukážky, používanie mobilu, automobilu aj na súkromné účely. Ich celková hodnota nesmie prekročiť 500 eur počas jedného zdaňovacieho obdobia. Cieľom tohto opatrenia je uľahčiť administratívne zaťaženie zamestnancov a zlepšiť ich pracovné podmienky.

Zmeny v legislatíve

Nové ustanovenie § 5 ods. 7 písm. o) ZDP z roku 2022 prinieslo zmeny v oblasti oslobodenia od dane z príjmov pre nepeňažné príspevky. Podľa nových pravidiel je možné oslobodiť od dane nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v sume najviac 500 eur za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov.

Podmienky oslobodenia nepeňažných príspevkov od dane

Vynaloženie finančných prostriedkov: Zamestnávateľ musí reálne investovať financie na poskytnutie nepeňažného plnenia zamestnancom. Znamená to, že musí mať evidenciu o týchto výdavkoch a účtovať ich v účtovnej knihe.

Vylúčenie nákladov z daňových výdavkov: Okrem vynaloženia prostriedkov musí zamestnávateľ tieto náklady vyradiť z daňových výdavkov pri výpočte svojich daňových povinností. Z toho vyplýva, že nepeňažné plnenia nemôžu byť použité na zníženie základu dane z príjmov zamestnávateľa.

Zhoda s ustanoveniami ZDP: Nepeňažné príspevky musia byť poskytnuté v súlade so všeobecnými daňovými pravidlami a nemôžu porušovať žiadne daňové predpisy.

Tieto podmienky platia aj pre daňové výdavky, ktoré nie sú explicitne uvedené v ZDP. Sú to napr. poskytnuté zamestnanecké benefity, ktoré sa stávajú daňovými výdavkami až po splnení určitých podmienok uvedených v Zákone o dani z príjmov.

Na čo sa oslobodenie nepeňažného príspevku nevzťahuje?

Sú prípady, kedy nie je možné uskutočniť oslobodenie nepeňažného plnenia od dane. Týka sa to nepeňažných príspevkov, ktoré sú špecificky upravené v ZDP. Je to v prípade, ak daný zákon rieši oslobodenie konkrétneho nepeňažného plnenia individuálne. Vtedy sa všeobecné oslobodenie uplatniť nedá.

Nepeňažné plnenia, na ktoré sa nevzťahuje oslobodenie do výšky 500 eur:

  • – zabezpečenie stravy na pracovisku,
  • – poskytnutie ubytovania zamestnancom,
  • – doprava pre zamestnancov,
  • – stravovacie poukážky,
  • – vlastné výrobky od zamestnávateľa.

Ďalším príkladom je, keď zamestnávateľ poskytuje ubytovanie ocenené za 150 eur mesačne zamestnancom s pomerom dlhším ako 2 roky. Podľa § 5 ods. 7 písm. n) zákona je poskytnutie takéhoto nepeňažného benefitu oslobodené len do 100 eur mesačne. Preto nie je možné aplikovať oslobodenie do 500 eur na zvyšok neoslobodeného plnenia.

Na čo sa oslobodenie nepeňažného príspevku vzťahuje?

Nepeňažné plnenie do 500 eur sa vzťahuje aj na poskytnutie motorového vozidla zamestnancovi, vrátane jeho využitia na súkromné účely. Avšak pravidlo definované v § 5 ods. 3 písm. a) zákona určuje len zdaniteľnosť. Na základe toho, je možné daný príspevok oslobodiť od dane do výšky 500 eur za zdaňovací rok (vylúčením súvisiacich výdavkov z daňových výdavkov). Je však dôležité si uvedomiť, že ak by zamestnanec používal automobil iba súkromne, jednalo by sa už o nedaňový výdavok zamestnávateľa.

Ďalej sem patrí aj nepeňažné plnenie zo sociálneho fondu. Napríklad, ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi nepeňažný príspevok zo sociálneho fondu vytvorený v zdaňovacom období. V tomto prípade zamestnávateľ môže túto sumu oslobodiť od dane do výšky 500 eur, ak vylúči z daňových výdavkov tvorbu sociálneho fondu vo výške tohto nepeňažného plnenia. Zamestnávateľ oslobodenie môže uplatniť iba vtedy, ak v zdaňovacom období tvoril sociálny fond v súlade so zákonom o sociálnom fonde, a táto tvorba bola zahrnutá medzi jeho daňové výdavky.

Príklad výpočtu poskytnutia notebooku, ktorý môže mať charakter osobnej spotreby

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi notebook aj na súkromné využitie doma, pričom hodnota nepeňažného plnenia pre zamestnanca je 400 eur (ocenené podľa § 2 písm. c) zákona o dani z príjmov). Náklady spojené s poskytnutím notebooku zo strany zamestnávateľa predstavujú 800 eur. Zamestnávateľ koná v súlade s ustanovením § 19 ods. 2 písm. t) zákona o daňových príjmoch a vylúči z daňových výdavkov 20 %, čo predstavuje 160 eur.

Zamestnávateľ môže uplatniť oslobodenie pre poskytnutý počítač do výšky 500 eur, a teda zamestnancovi dokáže oslobodiť celých 400 eur (jeho výhoda), pričom ak zostávajúci rozdiel vo výške 240 eur (400 – 160 eur) taktiež vylúči z daňových výdavkov (t. j. 160 eur už vylúčil podľa postupu ustanovenia § 19 ods. 2 písm. t) zákona o daňových príjmoch a zvyšok do 400 eur musí vylúčiť tiež).

Zavedenie nepeňažného príspevku do 500 eur bez povinnosti platenia daní od roku 2022 prináša pozitívne zmeny pre zamestnancov i zamestnávateľov z hľadiska zlepšenia pracovných podmienok a motivácie tímov. Na druhej strane, s týmito výhodami prichádzajú aj isté zodpovednosti a dodržiavanie legislatívnych pravidiel. Dôsledné dodržiavanie podmienok podľa zákona a prehľadné vedenie účtovníctva sú nevyhnutné pre transparentnosť a správne uplatňovanie nepeňažného plnenia. V Mahax Slovakia sme pripravení vám poskytnúť profesionálne poradenstvo týkajúce sa i uplatnenia nepeňažného príjmu v rámci pracovnoprávnej legislatívy. Zistite viac na www.mahax.sk