Maximálne dávky 2024: PN, OČR, materské a tehotenské

Aj vás sa týka nárok na niektoré dávky? Pozitívnou správou je, že sa opäť zvyšujú. Ak ste práce neschopní, ochoreli ste, alebo sa staráte o blízkeho či dieťa, a spĺňate stanovené podmienky pre jednotlivé typy poistencov, tak v tomto roku sú maximálne sumy nemocenských dávok stanovené nasledovne.

Maximálny denný vymeriavaci základ v 2024

Maximálne nemocenské dávky sa odvíjajú zo všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý sa každoročne zvyšuje. Výpočet maximálneho denného vymeriavacieho základu v 2024 je: 2 x 1304 eur* x 12 mes. /365 dní = 85,74 eur.

*(vymeriavaci základ predstavuje 2-násobok priemernej mzdy, pre rok 2024 ide o priemernú mzdu za rok 2022)

Maximálna PN-ka v roku 2024

Nemocenská podpora sa poskytuje v prípade, že jednotlivec pre chorobu, úraz, alebo z dôvodu nariadenia karantény či izolácie, je dočasne práce neschopný. Nárok zamestnanca na nemocenské vzniká od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti (prvých 10 dní uhrádza zamestnávateľ), no v prípade vzniku PN v ochrannej lehote je nárok okamžitý. SZČO a dobrovoľne nemocensky poisteným osobám prislúcha nemocenské od prvého dňa dočasnej PN. V prvých 3 dňoch dočasnej práce neschopnosti je výška nemocenskej podpory zamestnanca 25% z denného vymeriavacieho základu, následne 55 %. Z uvedeného vyplýva, že v roku 2024 je maximálna výška nemocenského na deň 47,16 eur. Mesačné sumy nemocenských dávok na základe počtu 30 alebo 31 dní sú v nasledujúcej tabuľke.

Maximálna OČR-ka v roku 2024

Poistenec má nárok na ošetrovné v týchto prípadoch:

  • – ak osobne a celodenne poskytuje starostlivosť chorému príbuznému v priamom rade, chorému dieťaťu mimo priameho príbuzenstva, chorému manželovi/manželke, súrodencovi, alebo rodičovi manžela/manželky, ktorých zdravotný stav vyžaduje ošetrovanie podľa potvrdenia doktora.
  • – ak ošetrovaná osoba potrebuje starostlivosť v prirodzenom prostredí a nedala voči tomu písomný nesúhlas.
  • – ak je nevyhnutne potrebné, aby bol chorý ošetrený inou fyzickou osobou.
  • – ak sa stará o dieťa do 11 rokov alebo 18 rokov, ktoré má dlhodobo zdravotné problémy, alebo ak mu bola nariadená karanténa, prípadne izolácia.
  • – ak príslušné zariadenie, kde prebiehala starostlivosť o dieťa alebo škola bola zatvorená.
  • – ak fyzická osoba, ktorá sa inak stará o dieťa, bola prijatá do zdravotníckeho zariadenia, ochorela, alebo dostala nariadenie byť v karanténe/izolácii, z toho dôvodu sa nemôže o dieťa postarať.

Ošetrovné je poskytované maximálne 14 dní, pri dlhodobom ošetrovnom až 90 dní. Maximálna denná výška nemocenského v roku 2024 predstavuje, rovnako ako pri PN-ke, 47,16 eur. Sociálna poisťovňa vypláca najviac 14 dní v maximálnej výške 660,30 eur. Mesačné sumy OČR-ky podľa počtu 30 alebo 31 dní sú nižšie, v tabuľke.

Maximálne materské v roku 2024

Materské dávky sú určené ženám počas tehotenstva a starostlivosti o malé dieťa, rovnako aj iným poistencom (zvyčajne otcovia), ktorí sa starajú o dieťa do 3 rokov. Maximálna denná výška materského v roku 2024 definuje 75 % z 85,74, t.j. 64, 31 eur. To znamená, že mesačná výška materského podľa tabuľky môže dosiahnuť takmer 2000 eur.

Maximálne tehotenské v roku 2024

Tehotenská dávka má za cieľ poskytnúť tehotným ženám finančnú istotu na kompenzáciu nákladov spojených s tehotenstvom. Jej výška predstavuje 15 % z denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného vymeriavacieho základu. Existuje aj minimálna suma tehotenského. Je to najmenej 10 % denného vymeriavacieho základu stanoveného z 2- násobku všeobecného základu platného 2 roky pred aktuálnym kalendárnym rokom, v ktorom vznikol nárok na nemocenskú dávku. Maximálna suma dennej tehotenskej dávky činí 12, 86 eur, t.j. 15% z 85,74 eur. Na základe toho, budúce mamičky dostanú mesačné tehotenské v sume skoro 400 eur, ako možno vyčítať z tabuľky.

Je dôležité byť informovaný o svojich právach a možnostiach v prípade pracovnej neschopnosti z dôvodu ochorenia, úrazu a ďalších zdravotných obmedzení. Práve forma nemocenských dávok je určená všetkým, ktorí sa starajú o chorých alebo koho zdravotný stav vyžaduje rekonvalescenciu či dlhodobú starostlivosť. Náš tím v Mahax Slovakia vám rád poskytne užitočné informácie a vy budete pripravení aj na takéto životné okolnosti. Majte prehľad a oslovte Nás.